V košarici ni izdelkov.

Izdelke dostavljamo samo po Sloveniji.
Odprema v 2-5 delovnih dneh.

Politika zasebnosti in ravnanja z osebnimi podatki

Uvodne določbe in podatki o upravljavcu

Ta Politika zasebnosti in ravnanja z osebnimi podatki Fairy Candles (v nadaljevanju Politika) vsebuje vse informacije o tem, kako samostojni podjetnik Nina Zaponšek s.p. (v nadaljevanju upravljavec) zbira, hrani in drugače obdeluje:

  1. osebne podatke fizičnih oseb – obiskovalcev spletnega mesta FAIRY CANDLES, dostopnega na spletnem naslovu https://www.fairycandles.eu/ (v nadaljevanju: spletno mesto);
  2. osebne podatke fizičnih oseb, s katerimi pridemo v stik izven spletnega mesta, npr. preko e-pošte, telefona, ob osebnem srečanju ali kako drugače;

(v nadaljevanju posameznik ali vi).

V tej Politiki lahko najdete tudi vse informacije o pravicah, ki jih imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Poleg te Politike ureja obdelavo osebnih podatkov še Politika piškotkov.

Podatki o upravljavcu:

 • firma: TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN DRUGE STORITVE, NINA ZAPONŠEK S.P.
 • skrajšana firma: Nina Zaponšek s.p.;
 • sedež in naslov: Prešernova cesta 22B, 3320 Velenje;
 • matična številka: 7071965000;
 • davčna številka: 30291046 (ponudnik ni zavezanec za DDV);
 • kontaktna telefonska številka: +386 40 559 779;
 • kontaktni e-poštni naslov za informacije v zvezi z osebnimi podatki: info@fairycandles.eu.

Kontaktna oseba upravljavca

Kontaktna oseba upravljavca za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je Nina Zaponšek. Vsa vprašanja in poizvedbe, vključno z zahtevki, ji lahko pošljete na info@fairycandles.eu.

Katere osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo in na kakšen način

O posameznikih zbiramo in nadalje obdelujemo naslednje osebne podatke:

A. Od vseh obiskovalcev spletnega mesta:

 • IP številka omrežja, iz katerega je posameznik dostopal do spletnega mesta;
 • država in kraj omrežja, lahko tudi podjetje, iz katerega je posameznik dostopal do spletnega mesta (kadar je to na podlagi IP številke mogoče);
 • unikatna ID številka (se generira avtomatsko);
 • URL (domene) vseh obiskanih spletnih strani na spletnem mestu;
 • datum in čas obiska posamezne spletne strani na spletnem mestu;
 • trajanje obiska posamezne spletne strani na spletnem mestu;
 • število obiskanih spletnih strani na spletnem mestu ob posameznem obisku spletnega mesta;
 • URL spletne strani, iz katere je posameznik prišel na posamezno spletno stran na spletnem mestu.

Ti podatki se zbirajo avtomatsko in brez posredovanja posameznika, s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij. Podrobnosti o uporabi piškotkov in podobnih tehnologij ter navodila o tem, kako preprečiti njihovo uporabo, so opisani v Politiki piškotkov.

B. Od posameznikov, ki na spletnem mestu izpolnijo katerega od obrazcev:

 • ime;
 • priimek;
 • naziv podjetja;
 • ID za DDV;
 • ulica, poštna številka in kraj;
 • e-pošta;
 • telefonska številka;
 • posameznikovo sporočilo upravljavcu (opisno);
 • datum in čas pošiljanja obrazca (podatkov);
 • tip (ID) obrazca.

Ti podatki se zbirajo s posredovanjem posameznikov. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, vendar pa brez posredovanja teh podatkov pošiljanje obrazca ni mogoče; posledično je mogoče, da tudi določena storitev, ki jo želi posameznik in za katero je potrebno izpolniti obrazec, posamezniku ni na voljo.

C. Od posameznikov, ki na spletnem mestu opravijo nakup:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • naziv podjetja (kadar je kupec podjetje);
 • številka mobilnega telefona in/ali številka službenega telefona;
 • datum nakupa;
 • kupljeni artikli;
 • cena posameznih kupljenih artiklov in skupna cena nakupa;
 • znesek morebitnih popustov, akcij, kuponov ipd.;
 • datum odpošiljanja in datum dostave (prevzema) kupljenih artiklov;
 • datum vračila neprevzetih kupljenih artiklov;
 • podatki v zvezi z odstopom od pogodbe (datum prejema obvestila o odstopu, datum prejema vrnjenih artiklov, datum, znesek in št. transakcijskega računa ali kartice, kamor je bil vrnjen plačani znesek;
 • podatki v zvezi z reklamacijami (datum uveljavljanja reklamacije, vsebina reklamacije, rezultat uveljavljanja reklamacije ipd.);
 • podatki v zvezi z morebitnimi sodnimi postopki, vezanimi na opravljen nakup.

D. Od posameznikov, ki so v stik z upravljavcem prišli izven spletnega mesta:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • naziv podjetja;
 • številka službenega telefona;
 • številka mobilnega telefona;
 • funkcija v podjetju.

Ti podatki se zbirajo od posameznikov ob različnih priložnostih (npr. ko posameznik želi ponudbo zase ali za svoje podjetje, na dogodkih, kot so srečanja, konference, seminarji ipd.).

Ti podatki se v določenih primerih lahko povežejo s podatki pod točkama A. in B. zgoraj.

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke posameznikov zbira in obdeluje na naslednjih pravnih podlagah in za naslednje namene:

A. Pogodbeni ali predpogodbeni odnos med posameznikom in upravljavcem

Določeni osebni podatki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe ali/in za pripravo ponudbe, ki jo želi posameznik; pri tem ni pomembno, ali posameznik nastopa v imenu in za račun pravne osebe kot naročnika.

Na tej pravni podlagi upravljavec obdeluje osebne podatke navedene pod C. Od posameznikov, ki na spletnem mestu opravijo nakup, določene osebne podatke, navedene pod D. Od posameznikov, ki so v stik z upravljavcem prišli izven spletnega mesta, pri določenih obrazcih pa tudi podatke navedene pod B. Od posameznikov, ki na spletnem mestu izpolnijo katerega od obrazcev.

B. Privolitev posameznika

Na tej pravni podlagi upravljavec obdeluje podatke iz določenih obrazcev, navedene pod točko B. Od posameznikov, ki na spletnem mestu izpolnijo katerega od obrazcev ter določene podatke, navedene pod točko A. Od vseh obiskovalcev spletnega mesta.

Namen obdelave teh podatkov je komuniciranje s posameznikom.

Posameznik lahko dano privolitev kadarkoli prekliče, brez škodljivih posledic zase. To najlaže storite, če nam pošljete sporočilo na info@fairycandles.eu.

C. Zakoniti interes

IP številka omrežja, iz katerega je posameznik dostopal do spletnega mesta, URL (domene) vseh obiskanih spletnih strani na spletnem mest ter datum in čas obiska posamezne spletne strani na spletnem mestu upravljavec obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa, z namenom preprečevanja, odkrivanja in sankcioniranja kakršnihkoli zlorab ali poskusov zlorab spletnega mesta.

Kako dolgo se osebni podatki hranijo in kaj se zgodi po tem

Razen kolikor je v nadaljevanju navedeno drugače, upravljavec vse osebne podatke hrani zgolj toliko časa, dokler ni dosežen namen, za katerega so se podatki zbrali in nadalje obdelovali.

Kadar obdobje hrambe opredeljuje zakon (npr. za računovodske oziroma davčne namene), se osebni podatki hranijo za obdobje, ki je določeno v zakonu.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namen sklenitve ali izpolnitve pogodbe, se hranijo še 5 let po izpolnitvi pogodbe (splošni zastaralni rok).

Kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, se hranijo do preklica privolitve, razen če je že prej dosežen namen, za katerega so se ti osebni podatki zbirali in obdelovali.

Po izteku obdobja shranjevanja upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov

Upravljavec določene naloge, povezane z osebnimi podatki, zaupa tretjim osebam (v nadaljevanju obdelovalci). Obdelovalci lahko obdelujejo osebne podatke uporabnikov izključno v mejah pooblastil upravljavca (pisna pogodba ali drug pravni akt) in za namene, kot so opredeljeni v tej Politiki. Obdelovalci v nobenem primeru ne smejo obdelovati osebnih podatkov za svoje lastne namene ali interese ali za namene ali interese tretjih oseb.

Obdelovalci osebnih podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so:

 • računovodski servis;
 • ponudnik gostovanja spletnega mesta;
 • ponudnik vzdrževanja informacijskega sistema;
 • ponudniki za shranjevanje e-poštnih naslovov in pošiljanje e-poštnih sporočil;
 • ponudniki sistemov (aplikacij) za načrtovanje virov podjetja – ERP;
 • ponudniki storitev digitalnega marketinga in marketinške avtomatizacije.

Upravljavec in obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo v tretje države (zunaj držav članic Evropskega gospodarskega prostora: države članice EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn) ter mednarodnim organizacijam, razen ZDA.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavec posveča posebno pozornost varnosti obdelave osebnih podatkov. Osebni podatki so pri njem v največji možni meri – glede na tveganja, ki jih predstavlja njihova obdelava, zaščiteni pred izgubo, uničenjem, spremembo, obdelavo za namene, za katere niso bili zbrani, in pred nepooblaščenim dostopom in razkritjem.

Upravljavec ima sprejete stroge notranje postopke v primeru varnostnih incidentov v zvezi z osebnimi podatki.

Pravice posameznika glede osebnih podatkov in postopek uveljavljanja

Posamezniku so v zvezi z njegovimi osebnimi podatki zagotovljene naslednje pravice, za uveljavitev katerih se lahko kadarkoli obrne na upravljavca, preko e-poštnega naslova info@fairycandles.eu.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le, če dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Pravica do preklica privolitve: če je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve za posameznika nima nobenih negativnih posledic, razen dejstva, da mu upravljavec eventualno ne bo več mogel zagotavljati storitve ali storitev, ki je ni mogoče zagotoviti brez osebnih podatkov, na katere se nanaša preklic privolitve.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: posameznik ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, pravico da zahteva dostop do osebnih podatkov in določene informacije glede obdelave podatkov.

Pravica do popravka osebnih podatkov: posameznik ima pravico zahtevati, da upravljavec popravi njegove netočne osebne podatke.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe): posameznik lahko zahteva, da upravljavec izbriše njegove osebne podatke, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 • podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani in obdelani;
 • posameznik je preklical privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga;
 • posameznik ugovarja obdelavi podatkov, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;
 • podatki so bili obdelani nezakonito;
 • podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 • podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Pravica do omejitve obdelave: posameznik lahko zahteva, da upravljavec omeji obdelavo podatkov, kadar obstaja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
 • obdelava je nezakonita, posameznik pa nasprotujete izbrisu podatkov in zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, posameznik pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov
 • posameznik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo razlogi posameznika.

Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko zahteva, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje tretjim osebam, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral, in sicer če:

 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik ima tudi pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec in/ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov; upravljavec mora prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali če so podatki potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Ta Politika velja od 13. 4. 2021.

Verzija: 1.0
Avtor: JK Group d.o.o.

Prijavite se na novice

S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .